pacman, rainbows, and roller s

Động từ bất qui tắc Inset trong tiếng Anh

Xem theo bảng chữ cái : A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Động từ bất qui tắc Inset trong tiếng Anh

Ý nghĩa của động từ bất qui tắc Inset

  • Ghép, dát

Cách chia động từ bất qui tắc Inset

Động từ nguyên thể Inset
Quá khứ
Quá khứ phân từ
Ngôi thứ ba số ít Insets
Hiện tại phân từ/Danh động từ Insetting
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ngẫu Nhiên