Polaroid

Động từ bất qui tắc Hew trong tiếng Anh

Xem theo bảng chữ cái : A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Động từ bất qui tắc Hew trong tiếng Anh

Ý nghĩa của động từ bất qui tắc Hew

  • Chặt, đốn, đẽo, bổ

Cách chia động từ bất qui tắc Hew

Động từ nguyên thể Hew
Quá khứ Hewed
Quá khứ phân từ Hewn/Hewed
Ngôi thứ ba số ít Hews
Hiện tại phân từ/Danh động từ Hewing
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ngẫu Nhiên