80s toys - Atari. I still have

lots of

Từ chỉ số lượng: a lot of, lots of, few ...

Từ chỉ số lượng Phần này chúng ta sẽ tìm hiểu về các từ chỉ số lượng như: a lot of, lots of, (a) few, (a) little. A lot of, lots of, plenty of (nhi

Tìm thấy 1 kết quả với từ khóa lots of!

Ngẫu Nhiên