pacman, rainbows, and roller s

Chương VII: Sự tiến hóa của động vật – Cây phát sinh giới động vật – Hướng dẫn giải bài tập Sinh học lớp 7 trang 184
Chương VII: Sự tiến hóa của động vật – Cây phát sinh giới động vật – Hướng dẫn giải bài tập Sinh học lớp 7 trang 184


I – BẰNG CHỨNG VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC NHÓM ĐỘNG VẬT

Ngay từ đầu thê kỉ XIX. người ta đã phát hiện ra những di tích của động vật trong các lớp đá. được gọi là di tích hoá thạch (hình 56.1). Di tích hoá thạch của lưỡng cư cổ được phát hiện cách hiện nay khoảng 350 triệu năm. Trên di tích hoá thạch này. lưỡng cư cổ còn mang đậm nét những đặc điếm của cá vẩy chân cổ. Năm 1861 người ta đã phát hiện được di tích hoá thạch của chim cồ in trong đá, cách hiện nay khoảng 150 triệu năm. Trên hoá thạch này, chim cổ vẫn mang nhiều đặc điếm cua bò sát.


II – CÂY PHÁT SINH GIỚI ĐỘNG VẬT

Theo học thuyết tiến hoá, những cơ thê có tổ chức càng giống nhau phản ánh quan hệ nguồn gốc càng gần nhau. Người ta có thể minh hoạ quan hệ họ hàng giữa các loài sinh vật bằng một cây phát sinh.


Câu 1:


Trình bày ý nghĩa và tác dụng của cây phát sinh giới Động vật.

Hướng dẫn trả lời:

Cây phát sinh là một sơ đồ hình cây phát sinh những nhánh từ một gốc chung (tổ tiên chung). Các nhánh ấy lại phát sinh những nhánh nhỏ hơn từ những gốc khác nhau và tận cùng bằng một nhóm động vật. Kích thước của các nhánh trên cây phát sinh càng lớn bao nhiêu thì số loài của nhánh đó càng nhiều bấy nhiêu. Các nhóm có cùng nguồn gốc có vị trí gần nhau thì có quan hệ họ hàng gần với nhau hơn. Ví dụ: Cá, Bò sát, Chim và Thú có quan hệ họ hàng gần với nhau hơn so với Giáp xác, Nhện và Sâu bọ.

Câu 2:


Cá voi có quan hệ họ hàng gần với hươu sao hơn hay cá chép hơn?

Hướng dẫn trả lời:

Cá voi có quan hệ họ hàng gần với hươu sao hơn cá chép. Vì cá voi thuộc lớp Thú bắt nguồn từ nhánh tiến hóa có gốc cùng với hươu sao. Trong khi đó cá chép lại thuộc lớp có xương, là động vật bậc thấp hơn với lớp Thú.


 
, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đời là thế: ngốc thường tinh tướng, khôn hay dại dột.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên