Old school Easter eggs.

Động từ bất qui tắc Presplit trong tiếng Anh

Xem theo bảng chữ cái : A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Động từ bất qui tắc Presplit trong tiếng Anh

Ý nghĩa của động từ bất qui tắc Presplit

  • Chia trước

Cách chia động từ bất qui tắc Presplit

Động từ nguyên thể Presplit
Quá khứ Presplit
Quá khứ phân từ Presplit
Ngôi thứ ba số ít Presplits
Hiện tại phân từ/Danh động từ Prespliting
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ngẫu Nhiên