Pair of Vintage Old School Fru

Động từ bất qui tắc Mislearn trong tiếng Anh

Xem theo bảng chữ cái : A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Động từ bất qui tắc Mislearn trong tiếng Anh

Ý nghĩa của động từ bất qui tắc Mislearn

  • Học sai

Cách chia động từ bất qui tắc Mislearn

Động từ nguyên thể Mislearn
Quá khứ Mislearned/Mislearnt
Quá khứ phân từ Mislearned/Mislearnt
Ngôi thứ ba số ít Mislearns
Hiện tại phân từ/Danh động từ Mislearning
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ngẫu Nhiên