XtGem Forum catalog

Động từ bất qui tắc Lade trong tiếng Anh

Xem theo bảng chữ cái : A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Động từ bất qui tắc Lade trong tiếng Anh

Ý nghĩa của động từ bất qui tắc Lade

  • Chất hàng (lên tàu)

Cách chia động từ bất qui tắc Lade

Động từ nguyên thể Lade
Quá khứ Laded
Quá khứ phân từ Laden/Laded
Ngôi thứ ba số ít Lades
Hiện tại phân từ/Danh động từ Lading
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ngẫu Nhiên