Old school Easter eggs.

Bài 23 – Tiết 2 : Hành động nói – Hướng dẫn làm bài tập SGK Ngữ văn Lớp 8, Tập 2
Hướng dẫn làm bài tập SGK Ngữ văn Lớp 8, Tập 2


1. Trần Quốc Tuấn viết ‘Hịch tướng sĩ’ nhằm kêu gọi tướng sĩ phải từ bỏ lối sống hưởng lạc, thái độ bàng quan trước vận nước mà vùng lên quyết chiến quyết thắng kẻ thù. Mục đích của hành động nói ở câu ‘Các ngươi ở cùng ta .. vui cười’ là kích động ý thức trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi tướng sĩ đối với lẽ vua tôi cùng như đối với tình cốt nhục mà cầm vũ khí diệt giặc.

2. a. Hành động hỏi và mục đích thăm hỏi ‘Bác trai … chứ ?’


– Hành động trình bày và mục đích thông báo ‘Cảm ơn … như thường … Nhưng … lắm’.


– Hành động điều khiển và mục đích cầu khiến ‘Này … trốn’.


– Hành động trình bày và mục đích nêu ý kiến thuyết phục : ‘Chứ cứ nằm … khổ. Người ốm … hoàn hồn’.


– Hành động trình bày và mục đích tỏ sự đồng ý ‘Vàng … cụ’.


– Hành động trình bày và mục đích giải thích ‘Nhưng để … đã. Nhịn … còn gì’.


– Hành động điều khiển và mục đích khuyên, giục ‘Thế thì … đấy’.


b. – Hành động nêu ý kiến và mục đích tỏ rõ Trời thuận ý người (câu 1)., , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Bằng bạo lực, bạn có thể giải quyết được một vấn đề, nhưng đồng thời, bạn đang gieo các hạt giống bạo lực khác.
Through violence, you may ‘solve’ one problem, but you sow the seeds for another.
Dalai Lama
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên