Old school Swatch Watches

Động từ bất qui tắc Unbuild trong tiếng Anh

Xem theo bảng chữ cái : A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Động từ bất qui tắc Unbuild trong tiếng Anh

Ý nghĩa của động từ bất qui tắc Unbuild

  • Phá sạch, san phẳng

Cách chia động từ bất qui tắc Unbuild

Động từ nguyên thể Unbuild
Quá khứ Unbuilt
Quá khứ phân từ Unbuilt
Ngôi thứ ba số ít Unbuilds
Hiện tại phân từ/Danh động từ Unbuilding
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ngẫu Nhiên