XtGem Forum catalog

Động từ bất qui tắc Rebind trong tiếng Anh

Xem theo bảng chữ cái : A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Động từ bất qui tắc Rebind trong tiếng Anh

Ý nghĩa của động từ bất qui tắc Rebind

  • Buộc lại

  • Đóng lại (sách); viền lại (một tấm thảm); sửa lại vành (bánh xe)

Cách chia động từ bất qui tắc Rebind

Động từ nguyên thể Rebind
Quá khứ Rebound
Quá khứ phân từ Rebound
Ngôi thứ ba số ít Rebinds
Hiện tại phân từ/Danh động từ Rebinding
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ngẫu Nhiên