Disneyland 1972 Love the old s

Động từ bất qui tắc Unwind trong tiếng Anh

Xem theo bảng chữ cái : A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Động từ bất qui tắc Unwind trong tiếng Anh

Ý nghĩa của động từ bất qui tắc Unwind

  • Tháo ra, trải ra (cái gì đã cuộn, đã quấn)

Cách chia động từ bất qui tắc Unwind

Động từ nguyên thể Unwind
Quá khứ Unwound
Quá khứ phân từ Unwound
Ngôi thứ ba số ít Unwinds
Hiện tại phân từ/Danh động từ Unwinding
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ngẫu Nhiên