XtGem Forum catalog

Động từ bất qui tắc Rebid trong tiếng Anh

Xem theo bảng chữ cái : A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Động từ bất qui tắc Rebid trong tiếng Anh

Ý nghĩa của động từ bất qui tắc Rebid

  • Xướng giá cao hơn

Cách chia động từ bất qui tắc Rebid

Động từ nguyên thể Rebid
Quá khứ Rebid
Quá khứ phân từ Rebid
Ngôi thứ ba số ít Rebids
Hiện tại phân từ/Danh động từ Rebidding
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ngẫu Nhiên