pacman, rainbows, and roller s

Động từ bất qui tắc Mishit trong tiếng Anh

Xem theo bảng chữ cái : A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Động từ bất qui tắc Mishit trong tiếng Anh

Ý nghĩa của động từ bất qui tắc Mishit

  • Ném (bóng) một cách kém

Cách chia động từ bất qui tắc Mishit

Động từ nguyên thể Mishit
Quá khứ Mishit
Quá khứ phân từ Mishit
Ngôi thứ ba số ít Mishits
Hiện tại phân từ/Danh động từ Mishitting
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ngẫu Nhiên