Teya Salat

Chương V – Tiết 4 : Bài luyện tập 6 – Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 6 – Trang 119
Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 6 – Trang 119


Chương V – Tiết 4 : Bài luyện tập 6 – Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 6 – Trang 119

2. Có 3 lọ đựng riêng biệt các chất khí sau: oxi, không khí và hi đro. Bằng thí nghiệm nào có thể nhận ta chất khí trong mỗi lọ?


Hướng dẫn giải.


Dùng một que đóm đang cháy cho vào mỗi lọ:


– Lọ cho que đóm sang bùng lên: lọ chứa oxi.


– Lọ không làm thay đổi ngọn lửa: lọ chứa không khí.


– Lọ làm que đóm cháy với ngọn lửa màu xanh mờ và có tiếng nổ lách tách nhẹ là lọ chứa hi đro (hoặc lọ còn lại chứa hiđro)


3. Cho dung dịch axit sunfuric loãng, nhôm và các dụng cụ thí nghiệm như hình 5.8.


Hãy chọn câu trả lời đúng trong các chất sau:, , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Độ lượng to lớn bao nhiêu thì phúc trạch cũng to bấy nhiêu. Có mưu sâu độc bao nhiêu thì tai vạ cũng sâu độc bấy nhiêu.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên