Soạn văn bài: Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em
Hướng dẫn soạn văn : Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em.


Hướng dẫn đọc – hiểu văn bản

1 : Văn bản tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em gồm 17 mục, ngoài phần tuyên bố về mục đích tham dự Hội nghị cấp cao thế giới về trẻ em và nhận thức về nhu cầu, quyền được chăm sóc, văn bản được bố cục thành 3 phần :  • Phần Sự thách thức : phân tích thực trạng cuộc sống của trẻ em trên thế giới (trẻ em trước hiểm họa chiến tranh và bạo lực, trẻ trong thảm họa đói nghèo, khủng hoảng kinh tế, dịch bệnh, ma túy,…).

  • Phần Cơ hội : chỉ ra những điều kiện thuận lợi của bối cảnh quốc tế trong việc thúc đấy chăm sóc, bảo vệ quyền trẻ em.

  • Phần Nhiệm vụ : xác định những nhiệm vụ cần phải thực hiện của từng quốc gia và cộng đồng quốc tế vì sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em.


Ba phần của văn bản này có quan hệ chặt chẽ với nhau. Hai phần trước là cơ sở, căn cứ để rút ra những nội dung ở phần sau.


2 : Thực tế cuộc sống của trẻ em trên thế giới đã được nêu lên ở phần Sự thách thức. Thực trạng này được khái quat theo những nội dung :  • Trẻ em trở thành nạn nhân của hiểm họa chiến tranh và bạo lực, của sự phân biệt chủng tộc, của sự xâm lược, chiếm đóng và thôn tính của nước ngoài.

  • Trẻ em là nạn nhân của đói nghèo và khủng hoảng kinh tế, của nạn vô gia cư, dịch bệnh, mù chữ, môi trường xuống cấp.

  • Tình trạng trẻ em chết do suy dinh dưỡng, bệnh tật và ma túy.


Những nội dung về thực trạng cuộc sóng của trẻ em đặt ra những nhiệm vụ cấp bách cho từng quốc gia và cộng đồng quốc tế.


3 : Bối cảnh quốc tế hiện nay có những điều kiện thuận lợi cơ bản để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Những điều kiện thuận lợi này được chỉ ra trong phần Cơ hội, cụ thể là :  • Mối liên kết về phương tiện, kiến thức giữa các quốc gia : công ước về quyền trẻ em.

  • Sự hợp tác và đoàn kết quốc tế mở ra những khả năng giải quyết những vấn đề về phát triển kinh tế,bảo vệ môi trường, ngăn chặn dịch bệnh, giải trừ quân bị, tăng cường phúc lợi trẻ em.


4 : Dựa trên tình hình thực tế, trong phần Nhiệm vụ, bản Tuyên bố đã đề ra những nhiệm vụ cụ thể cho từng quốc gia và cộng đồng quốc tế vì sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em. Những nội dung nầy thể hiện tính toàn diện trong việc định hướng hành động. Mỗi một mục tương ứng với một phương tiện cần quan tâm : từ việc chăm sóc sức khỏe, chế độ dinh dưỡng, giảm tỉ lệ tử vong, quan tâm đến trẻ em tàn tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, bình đẳng trai – gái, xóa mù chữ, quan tâm đến sức khỏe sinh sản phụ nữ, kế hoạch sinh nở đến việc chú ý tạo môi trường văn hóa xã hội lành mạnh, phát triển kinh tế,…


5 : Bản Tuyên bố cho chúng ta thấy được tầm quan trọng, tính cấp bách có ý nghĩa toàn cầu của nhiệm vụ vì sự sống còn, quyền được bảo vệ, phát triển của trẻ em. Trên tinh thần vì tương lai của nhân loại, bản Tuyên bố đã đưa ra những nhiệm vụ cũng là chiến lược hành động một cách toàn diện cho từng quốc gia và cộng đồng quốc tế. Công việc này đòi hỏi sự quan tâm của từng gia đình, từng cá nhân trong mỗi cộng đồng.


CỘNG ĐỒNG MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 – ÔN THI LỚP 10 – CÙNG HỌC – CÙNG TIẾN BỘ, , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cuộc sống không có giới hạn, chỉ trừ những giới hạn do chính bạn tạo ra.
Life has no limitations, except the ones you make.
Les Brown
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog