XtGem Forum catalog

Động từ bất qui tắc Slide trong tiếng Anh

Xem theo bảng chữ cái : A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Động từ bất qui tắc Slide trong tiếng Anh

Ý nghĩa của động từ bất qui tắc Slide

  • Trượt, lướt (trên băng, ...)

Cách chia động từ bất qui tắc Slide

Động từ nguyên thể Slide
Quá khứ Slid
Quá khứ phân từ Slid/Slidden
Ngôi thứ ba số ít Slides
Hiện tại phân từ/Danh động từ Sliding
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ngẫu Nhiên