XtGem Forum catalog

Động từ bất qui tắc Jerry-build trong tiếng Anh

Xem theo bảng chữ cái : A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Động từ bất qui tắc Jerry-build trong tiếng Anh

Ý nghĩa của động từ bất qui tắc Jerry-build

  • Xây dựng cẩu thả

Cách chia động từ bất qui tắc Jerry-build

Động từ nguyên thể Jerry-build
Quá khứ
Quá khứ phân từ
Ngôi thứ ba số ít Jerry-builds
Hiện tại phân từ/Danh động từ Jerry-building
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ngẫu Nhiên