The Soda Pop

SAVING ENERGY

Unit 7 Saving Energy: Language Focus

Hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh unit 7 lop 9 saving energy language focus trang 63. Complete the sentence. Use the correct connectives. Compl

Unit 7 Saving Energy: Write

Hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh unit 7 lop 9 saving energy write trang 61. A speech usually has three parts : Introduction, body and conclusi

Unit 7 Saving Energy: Reading

Hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh unit 7 lop 9 saving energy reading trang 60. Which of the following is the best summary of the passage and A

Unit 7 Saving Energy: Listen

Hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh unit 7 lop 9 saving energy listen. Most of our electricity now comes from nuclear power. All buildings in Sw

Unit 7 Saving Energy: Speaking

Hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh unit 7 lop 9 saving energy speaking trang 58. Look at the expressions in the tables and pictures. Make sugges

Unit 7 Saving Energy: Listen and Read

Hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh unit 7 lop 9 saving energy reading trang 60. Practice the dialogue with the partner. Then correct the false

Unit 7 Saving Energy: Getting Started

Look at the pictures. Work with a partner to make a list of things the family could do to save energy (Hãy nhìn những hình vẽ. Thực tập với bạn cùng h

Unit 7: Saving Energy (Tiết Kiệm Năng Lượng)

1) Coordinating conjunctions (Liên từ kết hợp) dùng để nối 2 mệnh đề độc lập thành 1 câu ghép. Các liên từ kết hợp gồm: • and (và): nối thêm ý vào mện

Tìm thấy 8 kết quả với từ khóa SAVING ENERGY!

Ngẫu Nhiên