Teya Salat

Chương I: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương – Hướng dẫn giải bài tập 24,25,26,27 SGK lớp 9 trang 16

Hướng dẫn giải bài tập Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương – SGK toán 9 cơ bản (bài 24.25.26.27 trang 16)


-> Chương I: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương – Hướng dẫn giải bài tập 20,21,22,23 SGK lớp 9 trang 15


-> Chương I: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương – Hướng dẫn giải bài tập 17,18,19 SGK lớp 9 trang 14

Bài 24. (Hướng dẫn giải trang 15 SGK Giải tích 9 cơ bản)


Rút gọn và tìm giá trị (làm tròn đến chữ số thập phân thứ 3) của các căn thức sau:


Chương I: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương – Hướng dẫn giải bài tập 24,25,26,27 SGK lớp 9 trang 16


Hướng dẫn giải:


a.


Chương I: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương – Hướng dẫn giải bài tập 24,25,26,27 SGK lớp 9 trang 16


= 2(1 – 6√2 +9.2)


= 2(19 – 6√2) ≈ 21,03., , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nên giáo dục và hướng dẫn trẻ em những nguyên tắc của tự do.
Children should be educated and instructed in the principles of freedom.
John Adams
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên