The Soda Pop

Chương I: Số hữu tỉ. Số thực. Hướng dẫn giải bài tập 68, 69, 70, 71, 72 trang 34, 35 SGK Toán 7 tập 1 (Luyện tập Số thập phân hữu hạn và Số thập phân vô hạn tuần hoàn)

Hướng dẫn giải các bài tập về Số thập phân hữu hạn và Số thập phân vô hạn tuần hoàn trong SGK Toán 7 tập 1 – NXB Giáo dục. Bài tập 68, 69, 70, 71, 72 trang 34, 35.


 

Bài tập 68 (trang 34) – SGK Toán 7 tập 1.


Đề bài:

a) Trong các phân số sau đây, phân số nào viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn, phân số nào viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn? Giải thích.

5/8; 3/20; 4/11; 15/22; 7/12; 14/35

b) Viết các phân số trên dưới dạng số thập phân hữu hạn hoặc số thập phân vô hạn tuần hoàn (viết gọn với chu kỳ trong dấu ngoặc).


Bài giải:


a) – Phân số 5/8 được viết dưới dạng số thập phân hữu hạn vì có mẫu 8 = 23 không có ước nguyên tố khác 2 và 5

– Phân số 3/20 được viết dưới dạng số thập phân hữu hạn vì có mẫu 20 = 22 . 5 không có ước nguyên tố khác 2 và 5

– Phân số 14/35 được viết dưới dạng số thập phân hữu hạn vì 14/35 = 2/5, mẫu 5 không có ước nguyên tố khác 2 và 5

– Các phân số 4/11; 15/22;  7/12 có mẫu lần lượt là 11 = 1 . 11; 22 = 2 . 11; 12 = 3 . 22 đều chứa ước nguyên tố khác 2 và 5 nên được viết dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn.


b) 5/8 = 0,625;   3/20 = -0,15; 14/35 = 2/5 = 0,4

4/11 = 0,(36);   15/22 = 0,6(81);   7/12 = 0,58(3)


Bài tập 69 (trang 34) – SGK Toán 7 tập 1.


Đề bài: Dùng dấu ngoặc để chỉ rõ chu kỳ trong thương (viết dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn) của các phép chia sau:


a) 8,5 : 3            b) 18,7 : 6      c) 58 : 11           d) 14,2 : 3,33

 

a) 8,5 : 3 = 2,8(3)                          b) 18,7 : 6 = 3,11(6)

c) 58 : 11 = 5,(27)                         d) 14,2 : 3,33 = 4,(264)


Bài tập 70 (trang 35) – SGK Toán 7 tập 1.

Đề bài: Viết các số thập phân hữu hạn sau đây dưới dạng phân số tối giảna) 0,32                        b) -0,124, , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình yêu bắt đầu bằng nụ cười, lớn lên bằng nụ hôn và thường kết thúc bằng nước mắt.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên